Nové vybavení truhlářské dílny

Dávný sen se stal skutečností, v měsíci dubnu byla naše truhlářská dílna ve Veselíčku vybavena špičkovými dřevoobráběcími stroji rakouské značky Felder.   Ve středu 15.5. 2024 slavnostně otevíráme!         Projekt „Modernizace pracovišť odborného výcviku oboru truhlář – truhlářská a čalounická výroba a stravovací a ubytovací služby“ Spolufinancováno Evropskou unií

Workshop – sladká cestovatelská bojovka v milevské knihovně

Žáci 1. ročníku oboru “Stravovací a ubytovací služby” podnikli spolu se svými vyučujícími odborného výcviku „Cestu kolem světa“ – s gastromapou a s cílem získat tajnou recepturu. Vše se odehrálo ve středu 10. 4. 2024 v prostorách Městské knihovny Milevsko a organizačně vše zajistila knihovnice Anna Štráchalová. Žáci nadšeně plnili zadané úkoly a využívali všechny… Pokračovat ve čtení Workshop – sladká cestovatelská bojovka v milevské knihovně

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy

Rada kraje dne 22.02. 2024 usnesením č. 234/2024/RK-84   v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje vyhlášení konkursních řízení… Pokračovat ve čtení Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy

Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Základ­ní infor­ma­ce jsou již nyní uve­řej­ně­ny na webo­vé stránce  https://www.prihlaskynastredni.cz/. Nej­dů­le­ži­těj­ší změ­ny: Při­hláš­ky se budou podá­vat před­nost­ně elek­tro­nic­ky pomo­cí webo­vé apli­ka­ce DIPSY. Lhů­ta pro podá­vá­ní při­hlá­šek je od 1. do 20. úno­ra 2024. Jsou vydá­ny nové for­mu­lá­ře při­hlá­šek a potvr­ze­ní léka­ře – k dis­po­zi­ci na webu MŠMT. Otevírané obory a předpokládané počty přijímaných pro školní… Pokračovat ve čtení Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Lyžařský výcvik

Žáci naší školy se ve dnech 29.1. až 2.2.2023 zúčastnili každoročního lyžařského výcviku na Špičáku v Železné Rudě. I přes velmi brzké ranní vstávání a velké „nečekané“ zpoždění Českých drah jsme kolem nedělního poledne dorazili vlakem do hotelu Stela, kde jsme byli ubytováni. Zanechali jsme zavazadla ve společenské místnosti a vyrazili okamžitě na svah. Počasí… Pokračovat ve čtení Lyžařský výcvik

Přijímací řízení 2023/2024

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um, dne 6. 1. 2023 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly prv­ní kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků pro škol­ní rok 2023/24. Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 1. břez­na 2023.   Kritéria pro přijetí ke studiu_pro žáky_SOU_2023   Kritéria pro přijetí_studijní obory_2023   Počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do jed­not­li­vých oborů: Maturitní obory Obor Počet přijímaných žáků 75-41-M/01… Pokračovat ve čtení Přijímací řízení 2023/2024

Workshop v NEMOCNICI NA PLEŠI

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se třídy SOC1 a SOC3 vypravily na workshop do Nemocnice Na Pleši. Nemocnice má motto „Úplně jiná nemocnice“. Po prohlídce žáci dali tomuto heslu za pravdu. Nemocnice Na Pleši je soukromé zdravotnické zařízení s historickou tradicí. Specializuje se na léčbu onkologicky nemocných, rehabilitaci, pneumologii a poskytování paliativní péče. Prioritou zaměstnanců je… Pokračovat ve čtení Workshop v NEMOCNICI NA PLEŠI

Adaptační kurz třídy SOC1

Žáci 1. ročníku oboru Sociální činnost se na začátku září účastnili adaptačního kurzu, jehož hlavním cílem bylo “prolomit ledy”, seznámit se a navázat přátelství. Nejdříve se vydali po milevské křížové cestě, aby hledali QR kódy, odpovídali na otázky ohledně milevské historie a poznali naše město. Nechyběla odměna na Vášově mlýně ani nečekaná koupačka v bažině.… Pokračovat ve čtení Adaptační kurz třídy SOC1

Beseda o energetice

Žáci 1. ročníků oboru Sociální činnost, Opravář zemědělských strojů, Obráběč kovů se 10. června 2022 zúčastnili besedy „Energie budoucnost lidstva“, a to v rámci předmětu ekologie. Besedu uspořádala Skupina ČEZ – lektory byli pánové Ing. Lukáš Martinec a Tomáš Hejl z agentury Porta Educa. Přednášející zprostředkovali zúčastněným globální pohled na energetické potřeby současného světa i… Pokračovat ve čtení Beseda o energetice

Výsledky přijímacího řízení – učební obory

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ  v I. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 dne 22.04.2022 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.   Výsledky_PŘ_2022   Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho… Pokračovat ve čtení Výsledky přijímacího řízení – učební obory