Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Výsledky přijímacího řízení – maturitní obory

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Při­ja­tým ucha­ze­čům se roz­hod­nu­tí o při­je­tí neza­sí­lá, je pova­žo­vá­no za ozná­me­né a doru­če­né zve­řej­ně­ním výsled­ko­vých lis­tin na webo­vých strán­kách ško­ly. Poš­tou bude zasí­lá­no pou­ze roz­hod­nu­tí o nepři­je­tí neú­spěš­ným uchazečům.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů – nejpozději 16. 5. 2023

 

Výsledky_PŘ_2023_maturitní