Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Podpora vzdělání CZ.02.02.XX/00/22_003/0002709

Podpora vzdělávání  – CZ.02.02.XX/00/22_003/0002709

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 14. 10. 2022 o poskytnutí dotace ve výši 866 584,00 Kč příjemci: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

 

Účelem dotace je:

– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání – zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

 

Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:

 

  • Školní asistent SŠ
  • Školní speciální pedagog SŠ
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

 

Doba realizace projektu: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2026